SK | 12. June 2024

Rečníci

Jaroslav Bacigál (2012)

Vedúci riadiacich systémov, meraní a správy dát, SPP-distribúcia

Svoju profesionálnu kariéru začínal v roku 1989 ako stredoškolský učiteľ a potom ako samostatný programátor. Od roku 1997 pôsobí v Slovenskom plynárenskom priemysle, a.s., Bratislava a po vytvorení novej spoločnosti roku 2004 v SPP - distribúcia, a.s. v pozíciách systémového technika, administrátora a špecialistu riadiacich systémov SCADA a projektovom riadení. Viedol projekty na diaľkový monitoring regulačných staníc a stredných odberateľov. Od roku 2009 je vedúcim odboru riadiacich systémov, meraní a správy dát v SPP - distribúcia, a.s. Bratislava. V spoločnosti zodpovedá za riadiace systémy SCADA, stratégiu merania a telemetriu, GIS a SLA pre oblasť ICT.

Zalan Bacs (2018)

Riaditeľ maďarskej pobočky Rosatom Central Europe

Zalan Bacs študoval na Technickej univerzite v Budapešti, kde promoval v odbore „Kvalifikovaný chemický inžinier“ v roku 1992. V roku 1994 si rozšíril svoje vzdelanie na Vysokej škole ekonomickej v Budapešti/ Londýnskej obchodnej škole s titulom MBA. Svoju bohatú profesijnú kariéru začínal v roku 1992 ako projektový manažér v spoločnosti MOL. V rokoch 1994–95 pôsobil v spoločnosti Arthur D. Little v Londýne ako konzultant. V rokoch 1995 až 2003 pôsobil striedavo v niekoľkých pobočkách spoločnosti MOL vo vedúcich pozíciách. V rokoch 1995–97 ako vedúci oddelenia zahraničného obchodu, v roku 1996 ako výkonný riaditeľ spoločnosti MOL v Rumunsku, v rokoch 2000–2003 ako vedúci plánovacieho a kontrolného útvaru. V rokoch 2005 až 2009 pôsobil na rôznych pozíciách v spoločnosti INA. Od člena predstavenstva, vedúceho útvaru služieb pre firmy až po finančného a výkonného riaditeľa v roku 2009. Roky 2010–2012 zasvätil príprave novej stratégie MVM a určeniu smerov podnikania pod záštitou „Maďarských energetických spoločností LTD“, kde pôsobil ako zástupca generálneho riaditeľa pre stratégiu. V roku 2012 sa stal Riaditeľom maďarskej pobočky spoločnosti Rosatom, od r. 2015 doteraz pôsobí ako Oblastný riaditeľ spoločnosti Rosatom pre strednú Európu.

Ladislav Bekéni (2011)

Country manager, United Energy Trading

Ing. Bekéni je absolventom Ekonomickej Univerzity v Bratislave (Fakulta hospodárskej informatiky - Kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikaní, špecializácia operačný výskum a ekonometria) v rokoch 2002 – 2005 pôsobil v Západoslovenskej energetike, a.s., úsek marketingu (Analytik pre marketingové a cenové analýzy, Vedúci tímu vývoja produktov a Špecialista úseku marketingu). V rokoch 2005 - 2007 pracoval pre ČEZ, a.s., organizačná zložka na Slovensku ako Business Development Manager – primárne sa venoval rozbehu a rozvoju predaja elektriny koncovým zákazníkom. Od roku 2007 - doteraz pracuje pre United Energy Trading, a.s. ako Country Manager pre Slovensko – zaoberá sa predajom elektriny koncovým odberateľom, vedením a rozvojom aktivít jej organizačnej zložky na Slovensku.

Hanuš Beran (2011)

Predseda predstavenstva, Taures

Mgr. Beran je absolvent Karlovej univerzity v Prahe. V rokoch 2001 - 2004 sa stal členom predstavenstva Taures, a.s. od roku 2004 doteraz je predsedom predstavenstva. V spoločnosti sa venuje predovšetkým poradenskej činnosti zameranej na obchod s energiou, ekonomickej a technickej analýze, developmentu energetických zariadení a pod.

Ľubomír Blaško (2012)

Vedúci útvaru predaja CNG, SPP

Od roku 1984 pracoval v Azbestocementových závodoch n.p. Nitra v rôznych ekonomických pozíciách až po vedúceho informačnej sústavy podniku. V roku 1991 nastúpil do podniku Slovenský plynárenský priemysel, a.s. odštepný závod v Nitre, na miesto zástupcu riaditeľa závodu pre ekonomiku a obchod. V roku 2001 prešiel na generálne riaditeľstvo SPP v Bratislave, kde pôsobil ako vedúci projektu CIS (implementácia zákazníckeho informačného systému SAP IS - U) a riaditeľ sekcie fakturácie. Od r. 2005 je vedúcim útvaru predaja CNG v SPP, a.s. Bratislava. V roku 2006 získal titul Master of Business Administation (MBA) na Brno Business School (a akreditáciu na Notthingham Trent University, Veľká Británia).

Dean Brabec (2018)

Managing Partner CEE, Arthur D. Little

Ing. Dean Brabec vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v Prahe, odbor ekonomika priemyslu. Pred nástupom do spoločnosti Arthur D. Little pôsobil u renomovaných zahraničných firiem (Deloitte, KPMG Slovensko, s.r.o.), kde sa venoval projektom pre energetické spoločnosti, priemyselné podniky, banky a finančné inštitúcie. Od roku 2005 je riadiacim partnerom spoločnosti Arthur D. Little so zodpovednosťou za aktivity spoločnosti v strednej a východnej Európe. Zameriava sa na poradenstvo spojené s tvorbou stratégií a business plánov, s využívaním inovácií a nových technológií, reguláciou a riadením rizík. Dean Brabec bol dlhoročným členom poradného zboru Energetického regulačného úradu ČR, v súčasnosti je prezidentom Klubu podnikateľskej výkonnosti, ktorý založil v roku 2005.

Stanko Bystrík (2011)

Viceprimátor, mesto Trnava

Michal Cabala (2012)

Špecialista regulácie, Slovenská elektrizačná prenosová sústava

Vojtěch Červenka (2012)

Obchodný riaditeľ Dalkia, člen predstavenstva SZVT, Dalkia, Slovenský zväz výrobcov tepla

Vysokoškolské štúdium ukončil v roku 1989 na Slovenskej technickej univerzite, na Fakulte elektrotechniky a informatiky. Na „Institute Polytechnique de Grenoble“ v roku 1991 získal diplom DEA, ktorým si potvrdil svoj titul inžiniera aj vo Francúzsku. Od roku 1994 pracuje v spoločnosti Dalkia, kde pracoval v rôznych manažérskych funkciách. V súčasnosti zastáva post obchodného riaditeľa Dalkia a.s. Angažovanosť v otázkach podpory teplárenstva a myšlienok energetickej efektívnosti sa odráža v jeho aktívnej činnosti v predstavenstve Slovenského zväzu výrobcov tepla, resp. v predstavenstve asociácie „European Federation of Inteligent Energy Efficiency Services“ so sídlom v Bruseli.

Daniel Domanovský (2011)

Obchodník pre ČR a SR, Vertis Finance

V rokoch 2002 – 2006 pracoval pan Domanovský pre Menert s.r.o., od roku 2006 –doteraz pracuje pre spoločnosť Vertis Environmental Finanace Ltd ako obchodník emisných povoleniek (CZ, SK) a Manažér projektov.

Jaromír Fajman (2011)

Riaditeľ obchodovania s plynom, United Energy Trading

Ing. Jaromír Fajman je absolvent Vysokej školy chemicko - technologickej v Prahe, Fakulty chemicko - inžinierskej (odbor ekonomika a riadenie, ktorú dokončil v roku 2002, a tiež Fakulty technológie ochrany prostredia (odbor plynárenstva, koksochémie a ochrany ovzdušia), dokončenej v roku 2003. V rokoch 2004 - 2007 pracoval pre Energetický regulačný úrad, v odbore plynárenstvo riadil oddelenie sietí v plynárenstve, hlavné činnosti – problematika modelu trhu s plynom, tvorba cien pre konečných zákazníkov, zahraničné spolupráce v rámci pracovných skupín CEER a ERGEG. Od roku 2007 – riaditeľ obchodovania s plynom United Energy Trading, a.s. – jeden z najväčších nezávislých obchodníkov s plynom v ČR.

Viktor Ferencey (2012)

Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita

Iveta Fillová (2012)

Špecialista pre rozvoj podnikania a stratégie, SE Predaj

V roku 1983 ukončila vysokoškolské štúdium na STU, Fakulta elektroenergetiky a informatiky v Bratislave. Po ukončení štúdia pôsobila v spoločnosti Západoslovenská energetika v Bratislave, kde v priebehu 27 rokov zastávala rôzne pozície od referenta predaja až po vedúcu obchodného úseku. Od roku 2011 pôsobí v spoločnosti SE Predaj ako špecialistka pre rozvoj podnikania a stratégií.

Jan Fousek (2018)

Výkonný ředitel Asociace pro akumulaci energie a baterie AKU-BAT CZ

Jan Fousek je výkonným ředitelem Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT CZ, která v ČR podporuje rozvoj všech forem ukládání energie, včetně velkokapacitních úložišť či využití vodíku. Působí také jako předseda dozorčí rady Solární asociace ČR a člen představenstva Svazu moderní energetiky, zastřešující relevantní oborová sdružení v ČR. Na energetických trzích se pohybuje od roku 2007. V letech 2011 - 2016 byl spolumajitelem a jednatelem jednoho z největších evropských obchodníků s emisními povolenkami a elektřinou, společnosti Virtuse Energy. Byl prvním zahraničním podnikatelem na světě, jehož firma vstoupila na čínský emisní trh, který na základě svých zkušeností z Evropy pomáhal v několika čínských provinciích rozjíždět.

Karol Galek (2018)

Poslanec Národnej rady SR, výbor pre hospodárske záležitosti, NR SR

Vyštudoval hydrogeológiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, pričom cez geotermálnu energiu a ďalšie vzdelávanie na Technickej univerzite vo Viedni sa dostal až k energetike so zameraním na obnoviteľné zdroje. Pracovné skúsenosti získané v tejto oblasti z USA a Rakúska neskôr využil v rámci podnikateľských aktivít aj na Slovensku. Od roku 2013 pôsobí v strane Sloboda a Solidarita ako tímlíder pre energetiku a v roku 2016 bol zvolený za poslanca Národnej rady SR. Jeho hlavnou agendou je transparenosť v regulácii, eliminácia politických rozhodnutí z cien energií a trhové prostredie v energetike.

Jiří Gavor (2012)

Jednatel ENA a ředitel, Asociace nezávislých dodavatelů energií

Je absolventem Českého vysokého učení technického, Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské (ČVUT – FJFI), kandidát fyzikálně technických věd. Působil jako vysokoškolský pedagog, výzkumný pracovník v energetice a od roku 1992 jako zakladatel, majitel a řídící pracovník konzultační firmy ENA. Zároveň je výkonným ředitelem ANDE – Asociace nezávislých dodavatelů energií.

Milena Geussová (2011, 2012, 2013)

Odborná redaktorka, PRO-ENERGY magazín

Je odbornou redaktorkou PRO - ENERGY magazínu, v rokoch 2010 - 2014 bola jeho šéfredaktorkou. Vyštudovala Filozofickú fakultu Karlovej Univerzity. Má dlhoročnú prax v médiách, kde sa venovala ekonomike a po roku 2000 predovšetkým energetike. V rokoch 1990 - 1994 pracovala v ekonomickej rubrike znovu založených Lidových novin, v rokoch 1994 - 1999 v časopise Týden, z toho dva roky ako vedúca ekonomickej rubriky, od roku 1999 do roku 2008 v týždenníku Ekonom. Po roku 2008 do súčasnosti externe spolupracuje s rôznymi médiami, napr. Hospodárskymi novinami, Technickým týždenníkom aj.

Ladislav Goryl (2012)

Zástupca generálneho riaditeľa a riaditeľ Divízie zásobníkov zemného plynu, NAFTA

Po absolvovaní oboru Ekológia riadenia a technológií na Fakulte Baníctva Technickej univerzity Košice pôsobil v období od 1995 - 2002 ako inžinier v technickej prevádzke. V rokoch 2002 - 2006 ako vedúci odboru prevádzky so zameraním na podzemné zásobníky zemného plynu, následne sa stal na jeden rok vedúcim odboru investícií. V súčasnej dobe je riaditeľom divízie podzemných zásob zemného plynu a zástupcom generálneho riaditeľa v spoločnosti.

René Grebeň (2011, 2018)

Ředitel, Energie pro život

Ing. René Grebeň je riaditeľom spoločnosti Energie pro život, ktorá je dynamickým dodávateľom elektriny a plynu v Českej republike. Ďalej pracoval v spoločnosti Bohemia Energy, v Energetickom Centre a Energy Supplier No. 1.

Ladislav Gunčaga (2013)

Expert regulácie, Západoslovenská energetika

Vyštudoval na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, odbor Silnoprúdová elektrotechnika – Výroba, rozvod a využitie elektrickej energie. Pracoval najmä v organizáciách zaoberajúcich sa projektovou prípravou elektroenergetických zariadení, na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví – Odbor regulácie elektroenergetiky. Momentálne pracuje na pozícii expert regulácie v spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s.

Roman Guniš (2011)

Partner, NEUROPEA Corporate Finance

Rastislav Hanulák (2011, 2012, 2013, 2018)

Partner, Capitol Legal Group

Advokátom sa stal v roku 2006. V rokoch 2003 až 2006 pôsobil ako externý právny poradca v prestížnej stredoeurópskej private ekvity spoločnosti. Má skúsenosti predovšetkým z oblasti nehnuteľností, ako aj z oblasti energetiky, keďže v rámci svojej doterajšej praxe intenzívne zastupoval niekoľko spoločností z energetického prostredia. Zaoberá sa však aj obchodným právom, právom obchodných spoločnosťou, akvizíciami a privatizáciami, právom hospodárskej súťaže a štátnej pomoci a právom upravujúcim oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti. Poskytoval poradenstvo pri transakciách veľkého rozsahu realizovaných na Slovensku v oblasti energetiky, akvizícií zdravotníckych zariadení a nehnuteľností. Pracuje tiež v poradných orgánoch zamestnávateľských združení a legislatívnych komisiách. Príležitostne prednáša na rôznych odborných konferenciách.

Andrej Hanzel (2011)

Expert na jadrovú energetiku, Slovenská nukleárna spoločnosť

Andrej Hanzel je absolvent elektrotechnickej fakulty SVŠT Bratislava odbor jadrová energetika. Od roku 1980 pracoval pre Slovenské elektrárne, a.s. V súčasnosti pracuje na úseku inžinieringu a je zástupca riaditeľa pre vedu a výskum a zároveň je konateľom a riaditeľom firmy "Centra pre vedu a výskum, s.r.o.". Spoločnosť je v 100% vlastníctve SE, a.s. a má sídlo v Mochovciach.

Jozef Holjenčík (2012)

Predseda Rady pre reguláciu

Ľuboš Holka (2012)

Vedúci odboru stratégie a rozvoj sietí,Východoslovenská distribučná

Marcel Hominda (2018)

Principal in Arthur D. Little

Špecializuje sa na poradenstvo v oblasti technológií, vrátane digitálnej stratégie a rozsiahlych implementácií informačných systémov, predovšetkým v oblasti zdravotnej starostlivosti a verejného sektora v strednej a východnej Európe. V jednom z mnohých svojich projektov pomohol kosovskej vláde navrhnúť koncepčné a implementačné plány pre národný integrovaný zdravotný systém. Pred nástupom do spoločnosti Arthur D. Little v roku 2006 pracoval po dobu šiestich rokov v obchodnej poradenskej skupine spoločnosti Arthur Andersen so zameraním na prevádzkovú efektivitu a projekty informačných technológií. Strávil tiež dva roky v strategickom oddelení významného poskytovateľa telekomunikačných služieb, kde bol zodpovedný za iniciatívu v oblasti transformácie technológií.

Miroslav Hrobák (2011)

Národný register emisných kvót SR, Dexia banka Slovensko

Miroslav Hrobák má zodpovednosť za správu registra po technickej stránke, testovanie funkcionalít softvéru a riešenie vzniknutých problémov, monitorovanie funkčnosti registra. Tiež tvorí užívateľské a systémové príručky, účastňie sa stretnutí na úrovni Európskej Komisie a sekretariátu UNFCCC a zaisťuje reporting pre EK a sekretariát UNFCCC.

Michal Hudec (2012, 2013)

Predseda, Združenie dodávateľov energie

Michal Hudec je od roku 2016 predsedom Združenia dodávateľov energií a spoločníkom malej konzultačnej firmy Energy Analytics. V minulosti zakladal prvý odborný online denník o energetike na Slovensku – energia.sk. Jeho vydavateľom bol od roku 2010 až do roku 2017, kedy svoj podiel v spoločnosti odpredal. V období 2011 - 2013 vykonával funkciu NCP - národného kontaktného bodu pre výskumné a vývojové projekty 7. rámcového programu EÚ (FP7) v téme "energetika". V rokoch 2011 – 2016 pôsobil v dozornej rade známej technologickej spoločnosti GA Drilling, ktorá sa orientuje na výskum a vývoj bezkontaktných technológií pre ultrahlboké vŕtanie. Na začiatku roku 2012 absolvoval expertný "International Visitor Leadership Program" v USA v téme "U.S. Foreign Policy and Energy Security". Program zastrešuje americké ministerstvo zahraničia (U.S. State Department). Michal Hudec (1984) úspešne ukončil univerzitné štúdium, absolvoval študijnú stáž v zahraničí a vystúpil na viacerých renomovaných slovenských a medzinárodných energetických fórach. Príležitostne prednášal na univerzite ako hosťujúci lektor.

Stanislav Janiš (2012, 2013, 2018)

Spoločník a konateľ spoločnosti ENJA

Absolvent Stavebnej fakulty Vysokej školy technickej v Košiciach a Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity. Stavbyvedúci, námestník riaditeľa Univerzitnej nemocnice v Martine, prednosta Mestského úradu v Martine, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, člen a predseda Výboru Národnej rady SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu. Od roku 2012 konateľ poradenskej spoločnosti ENJA, (oblasť energetiky, teplárenstva, obnoviteľných zdrojov a regulácie), šéfredaktor energetického portálu OENERGETIKE.SK, od roku 2017 Predseda predstavenstva Slovenského zväzu výrobcov tepla so sídlom vo Zvolene.

Július Jankovský (2013)

Člen prezídia, Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku

Petr Jevič (2012)

Výkonný riaditeľ, Sdružení pro výrobu bionafty Praha

Je absolventem Fakulty strojní́ ČVUT v Praze. Od roku 1978 je pracovníkem VÚZT, v.v.i. Praha. V letech 1989 - 2010 externě přednášel na ČZU v Praze, na Technické́ fakultě̌. V roce 1990 spoluzakládal a od roku 2000 je výkonným ředitelem Sdružení pro výrobu bionafty Praha. Zaměřuje se na problematiku technologických procesů zpracování zemědělské produkce, výroby tuhých a motorových biogenních paliv se zvláštním zřetelem na udržitelné́ a efektivní́ využívání biomasy a zemědělských zbytků, standardizaci a řízení jakosti vyrobených produktů.

Radoslav Jonáš (2011)

Riaditeľ odboru ochrany ovzdušia, Ministerstvo životného prostredia SR

V rokoch 1996 - 2003 pracoval pre MŽP SR, odbor environmentálnej legislatívy, odbor odpadového hospodárstva a ako štátny radca poverený riadením odboru odpadového hospodárstva. V rokoch 2003 - 2009 pracoval pre Švédske obchodné zastupiteľstvo ako konzultant, team leader a country manager. V rokoch 2009 - 2011 pracoval pre MŽP SR, odbor obchodovania s emisnými kvótami ako riaditeľ odboru, odbor ochrany ovzdušia, štátny radca.

Vladislav Jurík (2018)

Riaditeľ sekcie Regulácia, Stredoslovenská distribučná

Vyštudoval Fakultu podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Pracoval na Protimonopolnom úrade SR – odbor zneužívania dominantného postavenia, neskôr sa venoval regulácii v Slovenských elektrárňach, a.s., a v Stredoslovenskej energetike. V súčasnosti pracuje ako riaditeľ Sekcie regulácia v Stredoslovenskej distribučnej, a.s.

Jan Klepáč (2012, 2013)

Slovenský plynárenský a naftový zväz

Po štúdiu na Elektrotechnickej fakulte SVŠT pracoval do roku 1990 na manažérskych pozíciách v Naftovom a plynárenskom priemysle (predchodca SPP, a.s.). Potom až do roku 2001 pôsobil v politických funkciách v slovenskom parlamente a tiež v Kancelárii prezidenta SR. V období od 2001 až 2007 bol námestníkom na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví (SR) a predsedom regulačnej rady. V roku 2006 ukončil magisterské štúdium plynového managementu v Holandsku a v súčasnosti je výkonným riaditeľom Slovenského plynárenského a naftového zväzu NAFTA, a.s. a predseda pracovnej skupiny „podzemného uskladňovania“ v Medzinárodnej plynárenskej únii.

Roman Kotiers (2011)

Riaditeľ regulácie, stratégie a rozvoja podnikania, Stredoslovenská energetika

Henrich Krejčí (2011, 2012)

Vedúci útvaru energetického práva, regulácie a verejných záležitostí, Slovenský plynárenský priemysel

Vyštudoval právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2005 pôsobí v spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Venuje sa predovšetkým otázkam v oblasti energetického práva, regulácie a hospodárskej súťaže. Od roku 2008 je vedúcim útvaru energetického práva, regulácie a verejných záležitostí, od pôsobnosti ktorého, okrem právneho poradenstva v uvedených oblastiach, patria tiež otázky spojené s členstvom spoločnosti v odborných a profesionálnych organizáciách a inštitucionálne vzťahy. Je členom Rady Slovenského plynárenského a naftového zväzu.

Jaroslav Kubinec (2011, 2012)

Výkonný riaditeľ sekcie obchodu, Slovenská elektrizačná prenosová sústava

Miroslav Kučera (2011, 2012)

Sekretár, Združenie priemyselných odberateľov energi

Peter Kučera (2013)

Obchodný riaditeľ, NAFTA

Je absolventom Právnickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe. V spoločnosti NAFTA a.s. pôsobí od roku 2006, od novembra 2010 zastáva pozíciu riaditeľa úseku obchodu a marketingu. Zúčastňuje sa dôležitých obchodných projektoch, sleduje trhové možnosti a venuje sa rozvoju nových obchodných stratégií. Súčasne vedie a riadi obchodný tím a zohráva kľúčovú úlohu vo vyjednávacom procese s domácimi a zahraničnými zákazníkmi v rôznych oblastiach plynárenského trhu.

Ľubica Kučerová (2011)

Špecialista pre správu registra emisných kvót, Dexia banka Slovensko

RNDr. Kučerová, PhD. má zodpovednosť za vedenie oddelenia Národného registra emisných kvót SR, metodické navrhovanie systému správy registra a jeho zavádzanie do praxe, tvorbu zmluvných podmienok pre účastníkov registra, externú komunikáciu s Ministerstvom životného prostredia SR. Taktiež má na starosti vykonávanie operácií s emisnými kvótami na pokyn ministerstva, príp. účastníkov registra, helpdesk a komunikáciu s účastníkmi registra.

Peter Kuchta (2012)

Riaditeľ sekcie sekcie predaja kľúčovým zákazníkom, Slovenský plynárenský priemysel

Hugo Kysilka (2011)

Marketingový riaditeľ, VEMEX

Ing. Kysilka je absolventom ČVUT (České vysoké učení technické v Prahe), strojnej fakulty v odbore ekonomika priemyslu. V rokoch 1980 - 1986 pracoval pre PZO Strojimport Praha, zameranie na export obrábacích strojov. V rokoch 1986 - 1991 bol delegátom PZO Strojimport na obchodnom oddelení v Moskve. V rokoch 1991 - 1994/95 bol delegátom Tradeinvestu v Moskve. Od roku 2004 bol hlavným predstaviteľom Transgas a.s., v Moskve. Od roku 2004 je zamestnaný vo firme VEMEX s.r.o. na pozícii marketingového riaditeľa.

Ján Lešinský (2012)

Strojnícka fakulta STU, predseda Spolku automobilových inžinierov a technikov SR

Peter Marčan (2011)

Predseda Správnej rady, Inštitút pre energetickú bezpečnosť

Florian Margan (2013)

Odpovedný zástupca, Holding Slovenské elektrárne

Petr Matuszek (2011)

Predseda predstavenstva a riaditeľ, ENERGETIKA TŘINEC

Ing. Matuszek je absolventom Vysokej školy banskej v Ostrave, odbor tepelná technika, ďalej absolvoval postgraduálne štúdium na Univerzite Palackého v Olomouci, ekologické aspekty ochrany životného prostredia. V rokoch 1987 - 1994 bol vedúci plynového hospodárstva závodu Energetika Třineckých železiarní. V rokoch 1994 - 1997 bol vedúcim odboru výroby a meraní ENERGETIKA TŘINEC, a.s. (ET). V rokoch 1997 - 2000 bol vedúcim prevádzky opravy a údržby ET, ďalej potom v rokoch 2000 - 2006 vedúcim odboru stratégie ET a od roku 2007 - doteraz pôsobí ako predseda predstavenstva a riaditeľ spoločnosti ET.

Jiří Michalík (2011)

Konateľ, TAURON Czech Energy s.r.o.

Ing. Michalík je absolventom Technickej univerzity v Ostrave – VŠB, fakulty Strojnej a elektrotechnickej, odbor Tepelné a jadrové stroje so špecializáciou na priemyslovú energetiku. V rokoch 1995 až 1999 je vedúcim Regionálnej kancelárie a členom predstavenstva Asociácie Energetických Manažérov, v rokoch 2003 - 2008 bol zodpovedným zástupcom skupiny „čistých obchodníkov“ v rámci Výboru účastníkov trhov Operátora trhu, a.s., Česká republika. V roku 2011 je opätovne zvolený za člena predstavenstva českej Asociácie Energetických Manažérov.

Miroslav Mikovec (2013)

Odbor monitorovania emisií a kvality ovzdušia, Slovenský hydrometeorologický ústav

Študoval Európske rozvojové programy a environmentálne manažérstvo na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Časť štúdia absolvoval v zahraničí na univerzite Wageningen v Holandsku. V súčasnosti pracuje ako sektorový expert pre energetiku na Slovenskom hydrometeorologickom inštitúte v Bratislave, odbore monitorovania emisií a kvality ovzdušia. Zaoberá sa reportovaním emisií skleníkových plynov v rámci Národného inventarizačného systému.

Stanislav Mišák (2013)

Fakulta elektrotechniky a informatiky, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Roman Molin (2013)

Vedoucí strategie společnosti ENERGETIKA TŘINEC

Je absolventem Vysoké školy chemicko - technologické v Praze. Po skončení školy působil 1,5 roku v menší firmě zabývající se plynovými zařízeními. Od roku 1994 působí v společnosti ENERGETIKA TŘINEC, a.s., kde v průběhu 19 let zastával různé pozice od referenta technického rozvoje, ekologa společnosti až vedoucího chemické úpravny vod. Od roku 2007 působí ve funkci vedoucího strategie společnosti.

Igor Nagy (2011)

Konateľ, ČEZ Slovensko

Ing. Nagy je absolvent Technické Univerzity v Košiciach, fakulty elektrotechniky a informatiky. V rokoch 2002 – 2003 pracoval pre Mestský úrad v Košiciach a v rokoch 2003 – 2006 pre VSE a.s., obchod s elektrinou. Od roku 2006 doposiaľ je konateľom ČEZ Slovensko, s.r.o.

Juraj Novák (2018)

Odbor energetickej a surovinovej politiky, Ministerstvo hospodárstva SR

Juraj Novák vyštudoval Prírodovedeckú fakultu UPJŠ v Košiciach so zameraním na fyziku vysokých energií a súbežne aj podnikový manažment na Ekonomickej univerzite. Po krátkom pôsobení v sektore poisťovníctva a školstva v roku 2003 nastúpil na Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR). Náplňou jeho práce na sekcii energetiky MH SR je tvorba štátnej politiky so zameraním na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Podieľal sa na vypracovaní viacerých strategických dokumentov a medzi najdôležitejšie dokumenty v jeho pôsobnosti patrí Stratégia vyššieho využitia obnoviteľných zdrojov energie v SR (2007) a Národný akčný plán pre energiu z obnoviteľných zdrojov (2010). Okrem prípravy nelegislatívnych materiálov a analýz je zodpovedný najmä za prípravu legislatívy v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie. Spolupracoval aj na tvorbe podporných programov zameraných na investičnú pomoc podnikateľským subjektom a domácnostiam s cieľom zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov. V súčasnosti sa v rámci jeho pôsobnosti spolupodieľa na formovaní pozícií a stanovísk SR k návrhu európskej legislatívy pokrývajúcej rámec obdobia 2020–2030.

Pavlína Novotná (2011, 2013)

Riaditeľka predaja (Sales Director), FERN Capital Trading

Ing. Pavlína Novotná, MSc. je absolventkou odboru ČZU v Prahe, odbor Krajinné inžinierstvo, ďalej tiež Cranfieldskej univerzity vo Veľkej Británii, odbor Environmentálny management pre komerčný sektor. V rokoch 2008 - 2010 pôsobila ako obchodníčka v spoločnosti Carbon Capital Markets Ltd. Je spoluzakladateľkou a obchodnou riaditeľkou spoločnosti FERN Capital Trading Ltd. Sleduje európsku environmentálnu legislatívu, politiku a situáciu na trhu s emisnými komoditami.

Martina Olejníková (2018)

Zástupca Slovenska pri organizácii European Federation of Intelligent Energy Efficiency Services

Vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave v odbore medzinárodný obchod a Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v odbore Environmentalistika. Vzdelanie si doplnila štúdiom na École nationale des Arts et Métiers vo Francúzsku so zameraním na riadenie projektov v priemysle. Pôsobila v spoločnosti Peugeot Citroen Automobiles v Trnave na oddelení ekonomického riadenia a kontrolingu a od roku 2008 pracuje v skupine Veolia (do roku 2015 Dalkia) v jej energetickej divízii. Svoje pôsobenie v skupine začínala ako manažér pre obnoviteľné zdroje, a momentálne pôsobí na pozícii senior manažéra pre inštitucionálne vzťahy. Aktívne sa zapája do pripomienkovania legislatívneho procesu účasťou v profesijných združeniach na národnej aj EU úrovni, prostredníctvom zastupovania SZVT na pôde EFIEES.

Vladimír Pestún (2011)

Konateľ, E.ON Elektrárne

Ing. Pestún študoval v rokoch 1981 - 1986 Strojnícku fakultu Univerzity v Bratislave, odbor Tepelné jadrové a energetické stroje a zariadenia, v rokoch 1986 – 1997 pracoval pre Benzinol, ako Vedúci energetiky OZ Kľačany. V rokoch 1997 – 2008 pre Paroplynový cyklus Bratislava, Vedúci zmeny - Vedúci prevádzky - Riaditeľ prevádzky. V rokoch 2002 – 2003 zastával pozíciu technického dozoru pri rekonštrukcii Spaľovne Bratislava. Následne v rokoch 2008 – 2010 pôsobil ako riaditeľ výstavby v Malženiciach. Od Januára 2011 ako Riaditeľ elektrárne Malženice a konateľ spoločnosti E.ON Elektrárne s.r.o.

Pavol Poláček (2018)

Partner, AK Poláček & partners

Pán Poláček je právnym expertom na súdne spory v energetike a stavebníctvu. Študoval na univerzitách v Paríži, Leuvene, Štrasburgu a Bratislave, vďaka čomu plynulo ovláda anglický a francúzsky jazyk. Zahraničné skúsenosti zbieral aj v Soule a Paríži, kde pôsobil v tamojších advokátskych kanceláriách. Počas svojej právnej praxe pôsobil vo vedení viacerých renomovaných kancelárií v Bratislave. Svoje skúsenosti a expresnosť teraz predáva ďalej v advokátskej kancelárii Poláček & Partners, ktorú založil. Je zapísaný ako advokát v Slovenskej advokátskej komore, ako Solicitor pre Anglicko a Wales a ako rozhodca Rozhodcovského súdu Slovenskej advokátskej komory. Renomované medzinárodné právnické publikácie Chambers Europe a Legal 500 ho odporúčajú ako popredného odborníka pre oblasť energetiky, súdnych sporov a stavebníctva. Aktívne prednáša a publikuje.

Ing. Michal Puchel (2012)

Vedoucí odboru Zajišťování systémových služeb, ČEPS

Michal Puchel se pohybuje v rámci sektoru energetiky od roku 1998. Nejdříve působil v oblasti poradenství ve společnostech Accenture a Euroenergy, kde se zaměřoval na přípravu liberalizovaného trhu s energiemi, jak ze strany státních institucí, tak i ze strany účastníků trhu. Následně v letech 2008 až 2010 pracoval pro Západoslovenskou energetiku (člen skupiny E.ON), kde mezi jeho hlavní kompetence náležela agenda regulace a realizace korporátní strategie ve společnostech skupiny E.ON působících ve Slovenské republice. Od roku 2010 pracuje ve společnosti ČEPS, kde nejprve vedl tým odpovědný za zajišťování vnitrostátního i přeshraničního přenosu, nyní zodpovídá za zajišťování podpůrných/systémových služeb a související rozvoj trhu s těmito službami.

Monika Rafaelisová (2011)

Senior konzultant, EKOS PLUS

Ing. Rafaelisová je absolventkou Chemicko - technologickej fakulty na STU v Bratislave. V rokoch 1996 – 2004 pracovala pre Pohronské strojárne a. s ako referent životného prostredia a bezpečnosti práce, od roku 2004 v Nemak Slovakia s.r.o., ako vedúca oddelenia BOZP a ŽP. V súčasnosti pôsobí ako senior konzultant v spoločnosti EKOS PLUS s.r.o.

Richard Růžička (2013)

Riaditeľ Odboru regulácie plynárenstva, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Milan Sedláček (2012, 2013)

Riaditeľ stratégie a regulácie, eustream

V plynárenstve pôsobí od roku 1992, kedy začal pracovať pre spoločnosť SPP. Od roku 2002 bol zodpovedný za oblasť predaja prepravných kapacít a rozvoja obchodu. Od premenovania spoločnosti na eustream, a.s. riadi oblasť stratégie a regulačných záležitostí, zároveň sa behom svojho pôsobenia pre plynárenskú spoločnosť podieľal na implementácii európskej legislatívy do tej domácej. Súčasne koordinuje aktivity eustreamu a zastupuje Slovenský plynárenský a naftový zväz v programovom výbore IGU pre stratégiu a reguláciu.

Mgr. Martin Sliva (2012, 2013, 2018)

Projektový koordinátor, OKTE

Vyštudoval Fakultu politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, odbor Medzinárodné vzťahy a diplomacia. Kvalifikáciu si doplnil absolvovaním ďalšieho vzdelávania v oblasti Manažment európskych záležitostí na Univerzite Komenského v Bratislave a certifikáciou projektového manažéra PMI Project Management Professional. V rokoch 2004–2012 pracoval na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky, kde bol členom vyjednávacieho tímu za Slovenskú republiku v Rade Európskej únie pri rokovaniach o 3. energetickom liberalizačnom balíčku a podieľal sa na jeho zavedení do slovenskej energetickej legislatívy. V súčasnosti pôsobí ako projektový koordinátor u organizátora krátkodobého trhu s elektrinou – spoločnosti OKTE, a.s., venuje sa európskej a domácej energetickej legislatíve, koordinovaniu rozvojových aktivít na trhu s elektrinou, transparentnosti a integrite trhu a rozvoju smart grid.

Branislav Sušila (2011)

Vedúci úseku Regulačný manažment a rozvoj spoločnosti, Východoslovenská energetika

Michal Ščepánek (2012)

Vedúci tímu merania, ZSE Distribúcia

V rokoch 2002–2005 – Fakulta Elektrotechniky a Informatiky Slovenská Technická Univerzita, Inžinierske štúdium. V rokoch 02005 – 2007 – Technik meracej techniky maloodberu, Západoslovenská energetika a.s., Oblasť elektromerov, HDO, špeciálnych meraní. V rokoch 2007– 2010 – Špecialista správy merania, Západoslovenská energetika a.s., riadenie pilotného projektu Smart metering vo funkcii projektového manažéra. V rokoch 2010– 2011 – Vedúci správy merania, Západoslovenská energetika a.s., Riadenie tímu správy merania, správa meracích prístrojov, SAP moduly DM, EDM, projekty inteligentného merania. V rokoch 2011 – súčasnosť – Vedúci merania a dát, ZSE Distribúcia a.s., Riadenie tímu merania a dát, správa meracích prístrojov, SAP moduly DM, EDM, projekty inteligentného merania, bilancovanie, IDE komunikácia, DI portál.

Juraj Šedivý (2012, 2018)

Špecialista na rozvoj trhu, OKTE

Absolvoval inžinierske a doktorandské štúdium na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. V rokoch 2005 - 2008 pôsobil na rôznych pozíciách v Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústave, a.s. V období od 2008 do 2011 pôsobil pre rôzne súkromné spoločnosti ako analytik - energetik, kde sa zaoberal poradenstvom a analýzami v energetike, špeciálne v oblasti trhu s elektrinou a plynom, ďalej európskou a národnou legislatívou, znižovaním nákladov rôznych odberných miest v oblasti spotreby energií. Od roku 2011 pôsobí na pozícii špecialista rozvoja trhu v spoločnosti OKTE, a.s., kde sa zaoberá medzinárodnými a národnými projektmi, európskou a národnou legislatívou a komunikáciou s účastníkmi trhu.

Peter Ševče (2012)

Projektový manažér ZSE a člen Inštitútu pre energetickú bezpečnosť

Študoval na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde sa venoval politickým vzťahom odberateľov a dodávateľov surovín. Krátko po pôsobení v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre (SIEA) sa zameral na obnoviteľné zdroje energie a energetickú efektívnosť. Zároveň sa spolupodieľal na viacerých medzinárodných projektoch a zastupoval Slovensko v Medzinárodnej energetickej agentúre (IEA). Je členom inštitútu pre energetickú bezpečnosť. Ďalej pôsobí v spoločnosti E.ON Slovensko ako projektový manažér s hlavným dôrazom na elektromobilitu a spoluprácu s akademickou obcou.

Ing. Pavel Šimon (2018)

Viceprezident, Komora výrobcov a užívateľov obnoviteľných zdrojov energie/Žilinská univerzita

Absolvent Vysokej vojenskej technickej školy v Liptovskom Mikuláši ukončil štúdium v roku 1994 ako kandidát vojenských vied. V rámci svojej vojenskej kariéry sa venoval vojenskému a špeciálnemu výskumu a vývoju. Zastupoval Slovensko v NATO vo výskumných a štandardizačných skupinách. Po odchode z armády sa ďalej venoval najmä vojenskému a zvláštnemu výskumu a vývoju v niekoľkých spoločnostiach. Dlhodobo sledoval oblasť rozvoja OZE. Od roku 2008 sa tejto oblasti venuje naplno. Získal niekoľko certifikátov v oblasti projektovania fotovoltaických aplikácií a iných obnoviteľných alebo alternatívnych energií. Dlhodobo sa venuje konzultačnej činnosti v alternatívnej a obnoviteľnej energetike vo svojej firme a od roku 2014 prevádzkuje energetický portál www. EnergiaWeb.sk. O svoje vedomosti sa delí na niekoľkých akademických ai verejných fórach a od roku 2017 tiež v Inštitúte Aurela Stodolu Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity. Je viceprezidentom Komory užívateľov a výrobcov OZE, členom Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE. Podieľa sa na tvorbe energetickej legislatívy tiež ako člen dvoch parlamentných komisií.

Miroslav Šipoš (2011)

Regulačný manažment a rozvoj spoločnosti, Východoslovenská energetika

Tomáš Šipoš (2013)

Expert regulácie, Západoslovenská energetika

Absolvent Ekonomickej univerzity v Bratislave, Obchodná fakulta. Odborné školenia zamerané na reguláciu v energetike absolvoval na Florence School of Regulation a Barcelona GSE. Regulácii v energetike sa venuje od r. 2007. V súčasnosti pôsobí v spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s. na pozícii experta regulácie.

Miroslav Škorník (2012)

Novácká energetika

Kvetoslava Šoltésová (2018)

Riaditeľka odboru legislatívy, metodológie a vzdelávania, Slovenská inovačná a energetická agentúra

V roku 1988 ukončila vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa na Ingenieurhochschule Zittau v odbore energetické zariadenia. Takmer 15 rokov sa venovala projektovej činnosti v oblasti automatizovaných systémov riadenia v energetike. Od konca roku 2001 je zamestnaná v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre, kde sa zaoberá legislatívnou, metodickou a vzdelávacou činnosťou.

Ľubomír Šooš (2013)

Dekan Strojníckej fakulty, Slovenská technická univerzita

Absolvoval odbor Výrobné stroje a zariadenia na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (1983), kde v roku 1991 v rovnakom odbore získal aj titul Ph.D. Od roku 1989 pôsobí na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, najskôr ako odborný asistent, neskôr ako zástupca vedúceho Katedry výrobnej techniky (od 1991) a vedúci katedry (2000 – 2007). Od roku 2007 je dekanom Strojníckej fakulty STU, kde sa stal v roku 2009 profesorom v odbore Výrobná technika.

Pavel Šramko (2011, 2012)

Generálny riaditeľ, OKTE

Je absolventom VŠ elektrotechnickej, do roku 2004 pôsobil v oblasti elektrotechnického priemyslu a telekomunikácií na rôznych manažérskych pozíciách. Od roku 2004 do 2006 pôsobil v SEPS, a.s., najprv ako výkonný riaditeľ, potom ako podpredseda predstavenstva a vrchný riaditeľ úseku obchodu a SED. V rokoch 2006 až 2008 pracoval ako obchodný riaditeľ spoločnosti Slovintegra Energy, s.r.o. Od roku 2008 do 2010 bol riaditeľom pre stratégiu spoločnosti Taures Slovakia, s.r.o. Od roku 2010 do súčasnosti je predsedom predstavenstva a riaditeľom spoločnosti OKTE, a.s.

Vladimír Turček (2012)

Vedúci úseku rozvoja spoločnosti, Západoslovenská energetika

V roku 2002 ukončil štúdium na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. V roku 2010 absolvoval na rovnakej univerzite externé doktorandské štúdium na Fakulte medzinárodných vzťahov. V rokoch 2002 - 2004 pracoval ako office manažér na peňažnom úseku v Národnej banke Slovenska. Od roku 2004 do 2008 bol vedúcim úseku stratégie a regulácie v Západoslovenskej energetike, a.s. (ZSE). V rokoch 2008 - 2010 pracoval ako vedúci projektového manažmentu v oblasti energetiky. Od novembra 2010 pracuje opäť v ZSE - najskôr ako vedúci úseku stratégie a regulácie, od apríla 2011 ako vedúci úseku Corporate Development.

Juraj Vechter (2013)

Združenie slovenských spotrebiteľov

Igor Vereš (2012)

Odbor politiky zmeny klímy, Ministerstvo životného prostredia SR

Po ukončení štúdia na Vojenskej akadémii v Brne pracoval vo vojenskom vývoji, zaoberal sa technickými a ekonomickými analýzami. Od roku 2009 pracuje na MŽP SR, kde sa zaoberá obnoviteľnými zdrojmi energie, nízkouhlíkovými technológiami a opatreniami na zmiernenie negatívnych dopadov zmien klímy.

Jerguš Vopálenský (2018)

Vedúci rozvoja sieťového obchodu SPP – distribúcia

Jeho kľúčové zodpovednosti sú corporate development, marketingová komunikácia, energeticko -enviromentálna legislatíva, strategické analýzy a trhové príležitosti.

Ivan Weiss (2011)

Riaditeľ sekcie plánovania a riadenia rizík, Slovenský plynárenský priemysel

Pán Weiss má zodpovednosť za plánovanie vývoja spotrieb na trhu, reporting predaja aj rizikové analýzy a tiež nastavenie obchodnej politiky a reguláciu cien za dodávky plynu.

Petr Závodský (2018)

Riaditeľ výstavby jadrových elektrární, ČEZ

Petr Závodský nastúpil do skupiny ČEZ v roku 1994. Absolvoval Elektrotechnickú fakultu na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline (terajšia Žilinská univerzita). Do jadrovej elektrárne Temelín nastúpil počas výstavby blokov 1 a 2, okrem iného aj ako manažér nezávislej verifikácie a validácie softvéru bezpečnostných systémov. Na jeseň roku 2006, keď sa ČEZ rozhodla vytvoriť útvar pripravujúci nové jadrové zdroje, bol P. Závodský jedným z prvých členov nového tímu zodpovedného za technickú časť. V apríli 2009 sa stal riaditeľom odboru výstavby jadrových elektrární. Je podpredsedom predstavenstva spoločnosti ČEZ Bohunice a členom dozornej rady spoločnosti JESS. Okrem toho je P. Závodský aj členom predstavenstva spoločnosti ŠKODA PRAHA a je predsedom dozorných rád dcérskej SPV Elektrárna Temelín II a Elektrárny Dukovany II. Okrem toho zastupuje Alianciu českej energetiky v stálej českej vládnej jadrovej komisii.

Igor Zbojan (2012, 2013)

Hlavný štátny radca, sekcia energetiky, Ministerstvo hospodárstva SR

V roku 1994 ukončil doktorandské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského, následne postgraduálne vyštudoval právo EÚ na Fakulte managementu tej istej univerzity. Na bratislavskej univerzite zostal ako externý pracovník, v roku 2010 začal pôsobiť aj na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave. Aktuálne sa venuje predovšetkým legislatíve pre hospodárstvo, je dlhoročným pracovníkom Ministerstva hospodárstva SR. Zúčastňuje sa najrôznejších konferencií a seminárov, na ktorých informuje o energetickej legislatíve.

Roman Zdebor (2018)

Riaditeľ, Nové jadrové zdroje, Škoda JS

Roman Zdebor ukončil v roku 1993 štúdium na Západočeskej univerzite v Plzni, kde je absolventom odboru výstavby jadrových zariadení. Spočiatku pôsobil ako marketingový špecialista v spoločnosti ŠKODA JS neskôr ako vedúci oddelenia marketingu. V roku 2003 bol vymenovaný do funkcie riaditeľa riadenia kvality spoločnosti ŠKODA JS. Počas rokov 2005–2006 bol zodpovedný za prípravu ponúk na dokončenie dvoch jadrových blokov v Belene, v Bulharsku. Riadil tím konzorcia "ŠKODA Alliance" (ŠKODA JS ako hlavného člena, ŠKODA Praha a EGP Praha ako ďalších členov) mal na starosti aj riadenie dodávateľského reťazca. Keďže konzorcium sa nakoniec na výstavbe nepodieľalo, vrátil sa späť na pozíciu manažéra kvality. V septembri 2009 bol menovaný do pozície manažéra projektovej ponuky, kedy bol zodpovedný za prípravu ponuky na dokončenie dvoch blokov v Temelíne v Českej republike. Táto ponuka bola pripravená v rámci česko-ruského konzorcia "MIR-1200", ktoré pozostáva zo spoločnosti ŠKODA JS jako hlavného člena a z dvoch ruských spoločností – Atomstrojexport a OKB Gidropress. Bol zodpovedný za vedenie a riadenie všetkých technických a obchodných stretnutí a rokovaní so zákazníkom, ako aj s partnermi konzorcia. Následne sa po zrušení tendra vrátil opäť na pozíciu manažéra kvality. Zúčastnil sa mnohých medzinárodných konferencií a publikoval články v odborných časopisoch. V súčasnosti pracuje ako riaditeľ oddelenia pre nové nukleárne zdroje a je zodpovedný za rozvoj vzťahov so spoločnosťou Rosatom a ruskými spoločnosťami z jadrového priemyslu.

Jan Žižka (2018)

Senior consultant - specialista pro energetiku, HATcom

Jan Žižka je konzultant a publicista, ktorý sa zaoberá energetikou, exportom, politikou a komunikáciou v týchto oblastiach. Je konzultantom a špecialistom pre energetické projekty agentúry HATcom, spolupracuje aj s vládnou sekciou pre vedu, výskum a inovácie. Je analytikom webu oEnergetice. Od deväťdesiatych rokov pôsobil ako novinár v niekoľkých českých médiách, zaoberal sa predovšetkým ekonomikou a zahraničnou politikou. V posledných rokoch sa zameriava na sektor energetiky – hlavne na ekonomické, politické a biznisové súvislosti. Okrem iného bol reportérom týždenníka EURO a zástupcom šéfredaktora denníka E15.

Partneri konferencie PRO-ENERGY FORUM 2024

Záštita konferencie

Odborní partneri konferencie