Hotel Rozálka, Pezinok | 22. mája 2018

Rečníci

Ing. Dean Brabec

Ing. Dean Brabec (Rečník 2018)

Managing Partner CEE, Arthur D. Little

Ing. Dean Brabec vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v Prahe, odbor ekonomika priemyslu. Pred nástupom do spoločnosti Arthur D. Little pôsobil u renomovaných zahraničných firiem (Deloitte, KPMG Slovensko, s.r.o.), kde sa venoval projektom pre energetické spoločnosti, priemyselné podniky, banky a finančné inštitúcie. Od roku 2005 je riadiacim partnerom spoločnosti Arthur D. Little so zodpovednosťou za aktivity spoločnosti v strednej a východnej Európe. Zameriava sa na poradenstvo spojené s tvorbou stratégií a business plánov, s využívaním inovácií a nových technológií, reguláciou a riadením rizík. Dean Brabec bol dlhoročným členom poradného zboru Energetického regulačného úradu ČR, v súčasnosti je prezidentom Klubu podnikateľskej výkonnosti, ktorý založil v roku 2005.

Mgr. Jan Fousek

Mgr. Jan Fousek (Rečník 2018)

člen predstavenstva Zväzu modernej energetiky a výkonný riaditeľ Asociácie pre akumuláciu energie AKU-BAT

Je výkonným riaditeľom Asociácie pre akumuláciu a batérie AKU-BAT CZ, ktorá v Čechách podporuje rozvoj veľkokapacitných úložísk energie, najmä v oblasti zmeny legislatívy. Pôsobí tiež ako predseda dozornej rady Solárnej asociácie ČR, kde je zodpovedný za európsku agendu, účasť na medzinárodných konferenciách a v delegáciách, a za kontakt s médiami. Mgr. Jan Fousek je, ako zástupca asociácie AKU-BAT, členom predstavenstva Zväzu modernej energetiky, ktorý ponúka spoluprácu profesných združenií v oblasti modernej energetiky a ktorého cieľom je zabezpečiť dobré podmienky pre technologický rást českej ekonomiky. Na energetických trhoch sa pohybuje od roku 2007. V rokoch 2011 - 2016 bol spolumajiteľom a konateľom jedného z najväčších európskych obchodníkov s kvótami a elektrinou, spoločnosti Virtuse Energy. Bol prvým zahraničným podnikateľom na svete, ktorého firma vstúpila na rodiaci sa čínsky emisný trh, ktorý dokonca na základe svojich skúseností pomáhal z Európy rozbiehať.

JUDr. Rastislav Hanulák

JUDr. Rastislav Hanulák (Rečník 2011, 2012, 2013, 2018)

Partner, Capitol Legal Group

Advokátom sa stal v roku 2006. V rokoch 2003 až 2006 pôsobil ako externý právny poradca v prestížnej stredoeurópskej private ekvity spoločnosti. Má skúsenosti predovšetkým z oblasti nehnuteľností, ako aj z oblasti energetiky, keďže v rámci svojej doterajšej praxe intenzívne zastupoval niekoľko spoločností z energetického prostredia. Zaoberá sa však aj obchodným právom, právom obchodných spoločnosťou, akvizíciami a privatizáciami, právom hospodárskej súťaže a štátnej pomoci a právom upravujúcim oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti. Poskytoval poradenstvo pri transakciách veľkého rozsahu realizovaných na Slovensku v oblasti energetiky, akvizícií zdravotníckych zariadení a nehnuteľností. Pracuje tiež v poradných orgánoch zamestnávateľských združení a legislatívnych komisiách. Príležitostne prednáša na rôznych odborných konferenciách.

JUDr. PhDr. Vratislav Košťál

JUDr. PhDr. Vratislav Košťál (Rečník 2018)

Radný rezortu legislatívno-správneho, komunikácie, vedy a výskumu

Vratislav Košťál vyštudoval súčasne Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne a Fakultu sociálnych vied Univerzity Karlovej v Prahe, a na oboch univerzitách následne absolvoval rigorózne konanie. Profesne pôsobil na vedúcich pozíciách v spoločnostiach RWE Transgas, a.s., NAFTA a.s., a E.ON Česká republika, s.r.o., v oblasti právnej podpory podnikania v energetických sektoroch. V spoločnosti NAFTA a.s. zastával tiež pozíciu námestníka obchodného riaditeľa. V rokoch 2008 až 2016 pracoval pre ČEPS, a.s., spočiatku ako vedúci odboru Právnej podpory obchodu, v roku 2009 sa stal vedúcim centralizovaného odboru Právnych služieb. Pred nástupom do funkcie radného ÚRSO bol hlavným právnikom ochrany spotrebiteľa v Českej národnej banke. Je spoluautorom jediného komentára k energetickému zákonu a niekoľkých publikácií k liberalizovanému trhu v elektroenergetike.

Mgr. Martin Sliva

Mgr. Martin Sliva (Rečník 2013, 2018)

PMP, projektový koordinátor, OKTE, a.s.

Vyštudoval Fakultu politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, odbor Medzinárodné vzťahy a diplomacia. Kvalifikáciu si doplnil absolvovaním ďalšieho vzdelávania v oblasti Manažment európskych záležitostí na Univerzite Komenského v Bratislave a certifikáciou projektového manažéra PMI Project Management Professional. V rokoch 2004–2012 pracoval na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky, kde bol členom vyjednávacieho tímu za Slovenskú republiku v Rade Európskej únie pri rokovaniach o 3. energetickom liberalizačnom balíčku a podieľal sa na jeho zavedení do slovenskej energetickej legislatívy. V súčasnosti pôsobí ako projektový koordinátor u organizátora krátkodobého trhu s elektrinou – spoločnosti OKTE, a.s., venuje sa európskej a domácej energetickej legislatíve, koordinovaniu rozvojových aktivít na trhu s elektrinou, transparentnosti a integrite trhu a rozvoju smart grid.

Jan Žižka

Jan Žižka (Rečník 2018)

Senior Consultant - špecialista na energetiku, HATcom

Jan Žižka je konzultant a publicista, ktorý sa zaoberá energetikou, exportom, politikou a komunikáciou v týchto oblastiach. Je konzultantom a špecialistom pre energetické projekty agentúry HATcom, spolupracuje aj s vládnou sekciou pre vedu, výskum a inovácie. Je analytikom webu oEnergetice. Od deväťdesiatych rokov pôsobil ako novinár v niekoľkých českých médiách, zaoberal sa predovšetkým ekonomikou a zahraničnou politikou. V posledných rokoch sa zameriava na sektor energetiky – hlavne na ekonomické, politické a biznisové súvislosti. Okrem iného bol reportérom týždenníka EURO a zástupcom šéfredaktora denníka E15.


Ing. Jaroslav Bacigál (Rečník 2012)

Vedúci odboru riadiacich systémov, meraní a správy dát, SPP - distribúcia, a.s.

Svoju profesionálnu kariéru začínal v roku 1989 ako stredoškolský učiteľ a potom ako samostatný programátor. Od roku 1997 pôsobí v Slovenskom plynárenskom priemysle, a. s., Bratislava a po vytvorení novej spoločnosti roku 2004 v SPP-distribúcia, a. s. v pozíciách systémového technika, administrátora a špecialistu riadiacich systémov SCADA a projektovom riadení. Viedol projekty na diaľkový monitoring regulačných staníc a stredných odberateľov. Od roku 2009 je vedúcim odboru riadiacich systémov, meraní a správy dát v SPP-distribúcia, a. s. Bratislava. V spoločnosti zodpovedá za riadiace systémy SCADA, stratégiu merania a telemetriu, GIS a SLA pre oblasť ICT.

Ing. Ladislav Bekéni (Rečník 2011)

Country Manager, United Energy Trading, a.s.

Ing. Bekéni je absolventom Ekonomickej Univerzity v Bratislave (Fakulta hospodárskej informatiky - Kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikaní, špecializácia operačný výskum a ekonometria) v rokoch 2002 – 2005 pôsobil v Západoslovenskej energetike, a. s., úsek marketingu (Analytik pre marketingové a cenové analýzy, Vedúci tímu vývoja produktov a Špecialista úseku marketingu). V rokoch 2005 - 2007 pracoval pre ČEZ, a. s., organizačná zložka na Slovensku ako Business Development Manager – primárne sa venoval rozbehu a rozvoju predaja elektriny koncovým zákazníkom. Od roku 2007 - doteraz pracuje pre United Energy Trading, a. s. ako Country Manager pre Slovensko – zaoberá sa predajom elektriny koncovým odberateľom, vedením a rozvojom aktivít jej organizačnej zložky na Slovensku.

Mgr. Hanuš Beran (Rečník 2011)

Predseda predstavenstva, Taures, a.s.

Mgr. Beran je absolvent Karlovej univerzity v Prahe. V rokoch 2001-2004 sa stal členom predstavenstva Taures, a.s. od roku 2004 doteraz je predsedom predstavenstva. V spoločnosti sa venuje predovšetkým poradenskej činnosti zameranej na obchod s energiou , ekonomickej a technickej analýze, developmentu energetických zariadení a pod.

Ing. Ľubomír Blaško

Ing. Ľubomír Blaško (Rečník 2012)

Vedúci útvaru predaja CNG, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Od roku 1984 pracoval v Azbestocementových závodoch n.p. Nitra v rôznych ekonomických pozíciách až po vedúceho informačnej sústavy podniku. V roku 1991 nastúpil do podniku Slovenský plynárenský priemysel, a. s. odštepný závod v Nitre, na miesto zástupcu riaditeľa závodu pre ekonomiku a obchod. V roku 2001 prešiel na generálne riaditeľstvo SPP v Bratislave, kde pôsobil ako vedúci projektu CIS (implementácia zákazníckeho informačného systému SAP IS-U) a riaditeľ sekcie fakturácie. Od r. 2005 je vedúcim útvaru predaja CNG v SPP, a. s. Bratislava. V roku 2006 získal titul Master of Business Administation (MBA) na Brno Business School (a akreditáciu na Notthingham Trent University, Veľká Británia).

Ing. Vojtech Červenka (Rečník 2012)

Obchodný riaditeľ, Dalkia, člen představenstva Slovenského zväzu výrobcov tepla

Vysokoškolské štúdium ukončil v roku 1989 na Slovenskej technickej univerzite, na Fakulte elektrotechniky a informatiky. Na „Institute Polytechnique de Grenoble“ v roku 1991 získal diplom DEA, ktorým si potvrdil svoj titul inžiniera aj vo Francúzsku. Od roku 1994 pracuje v spoločnosti Dalkia, kde pracoval v rôznych manažérskych funkciách. V súčasnosti zastáva post obchodného riaditeľa Dalkia a. s. Angažovanosť v otázkach podpory teplárenstva a myšlienok energetickej efektívnosti sa odráža v jeho aktívnej činnosti v predstavenstve Slovenského zväzu Výrobcov Tepla, resp. v predstavenstve asociácie „European Federation of Inteligent Energy Efficiency Services“ so sídlom v Bruseli.

Daniel Domanovský (Rečník 2011)

Obchodník pre ČR a SR, Vertis Finanace, Ltd.

V rokoch 2002 – 2006 pracoval p. Domanovský pre Menert s.r.o., od roku 2006 –doteraz pracuje pre spoločnosť Vertis Environmental Finanace Ltd ako obchodník emisných povoleniek (CZ, SK) a Manažér projektov.

Ing. Jaromír Fajman (Rečník 2011)

Riaditeľ obchodovania s plynom, United Energy Trading, a.s.

Ing. Jaromír Fajman je absolvent Vysokej školy chemicko-technologickej v Prahe, Fakulty chemicko-inžinierskej (odbor ekonomika a riadenie, ktorú dokončil v roku 2002, a tiež Fakulty technológie ochrany prostredia (odbor plynárenstva, koksochémie a ochrany ovzdušia), dokončenej v roku 2003. V rokoch 2004-2007 pracoval pre Energetický regulačný úrad, v odbore plynárenstvo riadil oddelenie sietí v plynárenstve, hlavné činnosti – problematika modelu trhu s plynom, tvorba cien pre konečných zákazníkov, zahraničné spolupráce v rámci pracovných skupín CEER a ERGEG. Od roku 2007 – riaditeľ obchodovania s plynom United Energy Trading, a.s. – jeden z najväčších nezávislých obchodníkov s plynom v ČR.

Ing. Iveta Fillová (Rečník 2012)

Špecialista pre rozvoj podnikania a stratégie, SE Predaj

V roku 1983 ukončila vysokoškolské štúdium na STU, Fakulta elektroenergetiky a informatiky v Bratislave. Po ukončení štúdia pôsobila v spoločnosti Západoslovenská energetika v Bratislave, kde v priebehu 27 rokov zastávala rôzne pozície od referenta predaja až po vedúcu obchodného úseku. Od roku 2011 pôsobí v spoločnosti SE Predaj ako špecialistka pre rozvoj podnikania a stratégií.

Ing. Jiří Gavor

Ing. Jiří Gavor (Rečník 2012)

Jednatel ENA a ředitel, Asociace nezávislých dodavatelů energií

Je absolventem Českého vysokého učení technického, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (ČVUT – FJFI), kandidát fyzikálně technických věd. Působil jako vysokoškolský pedagog, výzkumný pracovník v energetice a od roku 1992 jako zakladatel, majitel a řídící pracovník konzultační firmy ENA. Zároveň je výkonným ředitelem ANDE – Asociace nezávislých dodavatelů energií.

Mgr. Milena Geussová

Mgr. Milena Geussová (Rečník 2011 - 2013)

Odborná redaktorka, PRO - ENERGY magazín

Je odbornou redaktorkou PRO-ENERGY magazínu, v rokoch 2010-2014 bola jeho šéfredaktorkou. Vyštudovala Filozofickú fakultu Karlovej Univerzity. Má dlhoročnú prax v médiách, kde sa venovala ekonomike a po roku 2000 predovšetkým energetike. V rokoch 1990-1994 pracovala v ekonomickej rubrike znovu založených Lidových novin, v rokoch 1994-1999 v časopise Týden, z toho dva roky ako vedúca ekonomickej rubriky, od roku 1999 do roku 2008 v týždenníku Ekonom. Po roku 2008 do súčasnosti externe spolupracuje s rôznymi médiami, napr. Hospodárskymi novinami, Technickým týždenníkom aj.

Ing. Ladislav Goryl

Ing. Ladislav Goryl (Rečník 2012)

Zástupca generálneho riaditeľa a riaditeľ Divízie podzemných zásobníkov zemného plynu, NAFTA a.s.

Po absolvovaní odboru Ekológia riadenia a technológií na Fakulte Baníctva Technickej univerzity Košice pôsobil v období od 1995-2002 ako inžinier v technickej prevádzke. V rokoch 2002-2006 ako vedúci odboru prevádzky so zameraním na podzemné zásobníky zemného plynu, následne sa stal na jeden rok vedúcim odboru investícií. V súčasnej dobe je riaditeľom divízie podzemných zásob zemného plynu a zástupcom generálneho riaditeľa v spoločnosti.

Ing. René Grebeň

Ing. René Grebeň (Rečník 2011)

Riaditeľ, Energie pro život

Ing. René Grebeň je riaditeľom spoločnosti Energie pro život s.r.o., ktorá je dynamickým dodávateľom elektriny a plynu v Českej republike. Ďalej pracoval v spoločnosti Bohemia Energy, v Energetickom Centre a.s. a Energy Supplier No. 1.

Ing. Ladislav Gunčaga

Ing. Ladislav Gunčaga (Rečník 2013)

Expert regulácie v spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s.

Vyštudoval na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, odbor Silnoprúdová elektrotechnika – Výroba, rozvod a využitie elektrickej energie. Pracoval najmä v organizáciách zaoberajúcich sa projektovou prípravou elektroenergetických zariadení, na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví – Odbor regulácie elektroenergetiky. Momentálne pracuje na pozícii expert regulácie v spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s.

Ing. Stanislav Janiš

Ing. Stanislav Janiš (Rečník 2012, 2013)

Spoločník a konateľ spoločnosti ENJA

Je absolventom Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach a Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity. Pôsobil v Univerzitnej nemocnici v Martine v pozícii námestníka, v Meste Martin v pozícii prednostu úradu. Bol poslancom NR SR, predsedom výboru pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu. Podieľal sa na príprave a schvaľovaní najmä legislatívy v oblasti energetiky, teplárenstva, obnoviteľných zdrojov energie a regulácie. Dnes je spoločníkom a konateľom spoločnosti ENJA. Aktívne sa zúčastňuje odborných konferencií najmä v oblasti energetiky.

Ing. Petr Jevič, CSc., prof. h.c.

Ing. Petr Jevič, CSc., prof. h.c. (Rečník 2012)

Výkonný riaditeľ, Sdružení pro výrobu bionafty Praha

Je absolventem Fakulty strojní́ ČVUT v Praze. Od roku 1978 je pracovníkem VÚZT, v.v.i. Praha. V letech 1989 - 2010 externě přednášel na ČZU v Praze, na Technické́ fakultě̌. V roce 1990 spoluzakládal a od roku 2000 je výkonným ředitelem Sdružení pro výrobu bionafty Praha. Zaměřuje se na problematiku technologických procesů zpracování zemědělské produkce, výroby tuhých a motorových biogenních paliv se zvláštním zřetelem na udržitelné́ a efektivní́ využívání biomasy a zemědělských zbytků, standardizaci a řízení jakosti vyrobených produktů.

Ing. Radoslav Jonáš (Rečník 2011)

Riaditeľ odboru ochrany ovzdušia, Ministerstva životného prostredia SR

V rokoch 1996-2003 pracoval pre MŽP SR, odbor environmentálnej legislatívy, odbor odpadového hospodárstva a ako štátny radca poverený riadením odboru odpadového hospodárstva. V rokoch 2003-2009 pracoval pre Švédske obchodné zastupiteľstvo ako konzultant, team leader a country manager. V rokoch 2009-2011 pracoval pre MŽP SR, odbor obchodovania s emisnými kvótami ako riaditeľ odboru, odbor ochrany ovzdušia, štátny radca.

Ing. Jan Klepáč

Ing. Jan Klepáč (Rečník 2012, 2013)

MGBM (výkonný riaditeľ, Slovenský plynárenský a naftový zväz)

Po štúdiu na Elektrotechnickej fakulte SVŠT pracoval do roku 1990 na manažérskych pozíciách v Naftovom a plynárenskom priemysle (predchodca SPP, a. s.). Potom až do roku 2001 pôsobil v politických funkciách v slovenskom parlamente a tiež v Kancelárii prezidenta SR. V období od 2001 až 2007 bol námestníkom na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví (SR) a predsedom regulačnej rady. V roku 2006 ukončil magisterské štúdium plynového managementu v Holandsku a v súčasnosti je výkonným riaditeľom Slovenského plynárenského a naftového zväzu NAFTA, a. s. a predseda pracovnej skupiny „podzemného uskladňovania“ v Medzinárodnej plynárenskej únii.

Ing. Libor Kozubík

Ing. Libor Kozubík (Rečník 2012)

Konzultant, IBM Česká republika

Vystudoval Elektrotechnickou fakultu Vysoké́ školy Báňské – Technické́ university v Ostravě̌. V letech 1998-2005 pracoval na projektech implementace informačních systémů v oblasti distribuce elektřiny ve Španělsku, Argentině̌, Moldávii a České republice. V České́ republice se podílel na projektu implementace informačního systému Operátora trhu s elektřinou a na implementaci projektů v oblasti obchodování s elektřinou. Od roku 2007 pracuje ve společnosti IBM jako konzultant pro energetiku a utility – oblast Smart Grids. V rámci IBM dodával v letech 2007-2011 projekty pro přední́ České́ a Slovenské́ distribuční́ elektroenergetické́ společnosti v oblasti Automated Meter Managementu, Work Force Managementu a e-mobility.

Henrich Krejčí

Henrich Krejčí (Rečník 2011, 2012)

Vedúci útvaru energetického práva, regulácie a verejných záležitostí, Slovenský plynárenský priemysel

Vyštudoval právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2005 pôsobí v spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Venuje sa predovšetkým otázkam v oblasti energetického práva, regulácie a hospodárskej súťaže. Od roku 2008 je vedúcim útvaru energetického práva, regulácie a verejných záležitostí, od pôsobnosti ktorého, okrem právneho poradenstva v uvedených oblastiach, patria tiež otázky spojené s členstvom spoločnosti v odborných a profesionálnych organizáciách a inštitucionálne vzťahy. Je členom Rady Slovenského plynárenského a naftového zväzu.

Mgr. Peter Kučera

Mgr. Peter Kučera (Rečník 2012, 2013)

Riaditeľ úseku obchodu a marketingu, NAFTA a.s.

Je absolventom Právnickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe. V spoločnosti NAFTA a.s. pôsobí od roku 2006, od novembra 2010 zastáva pozíciu riaditeľa úseku obchodu a marketingu. Zúčastňuje sa dôležitých obchodných projektov, sleduje trhové možnosti a venuje sa rozvoju nových obchodných stratégií. Súčasne vedie a riadi obchodný tím a zohráva kľúčovú úlohu vo vyjednávacom procese s domácimi a zahraničnými zákazníkmi v rôznych oblastiach plynárenského trhu.

RNDr. Ľubica Kučerová, PhD. (Rečník 2011)

Špecialista pre správu registra emisných kvót, Dexia banka Slovensko a.s.

RNDr. Kučerová, PhD. má zodpovednosť za vedenie oddelenia Národného registra emisných kvót SR, metodické navrhovanie systému správy registra a jeho zavádzanie do praxe, tvorbu zmluvných podmienok pre účastníkov registra, externú komunikáciu s Ministerstvom životného prostredia SR. Taktiež má na starosti vykonávanie operácií s emisnými kvótami na pokyn ministerstva, príp. účastníkov registra, helpdesk a komunikáciu s účastníkmi registra.

Ing. Hugo Kysilka

Ing. Hugo Kysilka (Rečník 2011)

Marketingový riaditeľ VEMEX s.r.o.

Ing. Kysilka je absolventom ČVUT (České vysoké učení technické v Prahe), strojnej fakulty v odbore ekonomika priemyslu. V rokoch 1980-1986 pracoval pre PZO Strojimport Praha, zameranie na export obrábacích strojov. V rokoch 1986-1991 bol delegátom PZO Strojimport na obchodnom oddelení v Moskve. V rokoch 1991-1994/95 bol delegátom Tradeinvestu v Moskve. Od roku 2004 bol hlavným predstaviteľom Transgas a.s., v Moskve. Od roku 2004 je zamestnaný vo firme VEMEX s.r.o. na pozícii marketingového riaditeľa.

Ing. Petr Matuszek (Rečník 2011)

Predseda predstavenstva a riaditeľ spoločnosti ENERGETIKA TŘINEC, a.s.

Ing. Matuszek je absolventom Vysokej školy banskej v Ostrave, odbor tepelná technika, ďalej absolvoval postgraduálne štúdium na Univerzite Palackého v Olomouci, ekologické aspekty ochrany životného prostredia. V rokoch 1987-1994 bol vedúci plynového hospodárstva závodu Energetika Třineckých železiarní. V rokoch 1994-1997 bol vedúcim odboru výroby a meraní ENERGETIKA TŘINEC, a. s. (ET). V rokoch 1997-2000 bol vedúcim prevádzky opravy a údržby ET, ďalej potom v rokoch 2000-2006 vedúcim odboru stratégie ET a od roku 2007 - doteraz pôsobí ako predseda predstavenstva a riaditeľ spoločnosti ET.

Ing. Jiří Michalík

Ing. Jiří Michalík (Rečník 2011)

Konateľ, TAURON Czech Energy s.r.o.

Ing. Michalík je absolventom Technickej univerzity v Ostrave – VŠB, fakulty Strojnej a elektrotechnickej, odbor Tepelné a jadrové stroje so špecializáciou na priemyslovú energetiku. V rokoch 1995 až 1999 je vedúcim Regionálnej kancelárie a členom predstavenstva Asociácie Energetických Manažérov, v rokoch 2003-2008 bol zodpovedným zástupcom skupiny „čistých obchodníkov“ v rámci Výboru účastníkov trhov Operátora trhu, a.s., Česká republika. V roku 2011 je opätovne zvolený za člena predstavenstva českej Asociácie Energetických Manažérov.

Ing. Miroslav Mikovec

Ing. Miroslav Mikovec (Rečník 2013)

Sektorový expert pre energetiku na Slovenskom hydrometeorologickom inštitúte v Bratislave

Študoval Európske rozvojové programy a environmentálne manažérstvo na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Časť štúdia absolvoval v zahraničí na univerzite Wageningen v Holandsku. V súčasnosti pracuje ako sektorový expert pre energetiku na Slovenskom hydrometeorologickom inštitúte v Bratislave, v odbore monitorovania emisií a kvality ovzdušia. Zaoberá sa reportovaním emisií skleníkových plynov v rámci Národného inventarizačného systému.

Ing. Roman Molin

Ing. Roman Molin (Rečník 2013)

Vedoucí strategie společnosti ENERGETIKA TŘINEC, a.s.,

Je absolventem Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Po skončení školy působil 1,5 roku v menší firmě zabývající se plynovými zařízeními. Od roku 1994 působí v společnosti ENERGETIKA TŘINEC, a.s., kde v průběhu 19 let zastával různé pozice od referenta technického rozvoje, ekologa společnosti až vedoucího chemické úpravny vod. Od roku 2007 působí ve funkci vedoucího strategie společnosti.

Ing. Igor Nagy

Ing. Igor Nagy (Rečník 2011)

Konateľ, ČEZ Slovensko, s.r.o.

Ing. Nagy je absolvent Technické Univerzity v Košiciach, fakulty elektrotechniky a informatiky. V rokoch 2002 – 2003 pracoval pre Mestský úrad v Košiciach a v rokoch 2003 – 2006 pre VSE a.s., obchod s elektrinou. Od roku 2006 doposiaľ je konateľom ČEZ Slovensko, s.r.o.

Ing. Pavlína Novotná, MSc.

Ing. Pavlína Novotná, MSc. (Rečník 2011, 2013)

Riaditeľka predaja (Sales Director), FERN Capital Trading Ltd.

Ing. Pavlína Novotná, MSc. je absolventkou odboru ČZU v Prahe, odbor Krajinné inžinierstvo, ďalej tiež Cranfieldskej univerzity vo Veľkej Británii, odbor Environmentálny management pre komerčný sektor. V rokoch 2008-2010 pôsobila ako obchodníčka v spoločnosti Carbon Capital Markets Ltd. Je spoluzakladateľkou a obchodnou riaditeľkou spoločnosti FERN Capital Trading Ltd. Sleduje európsku environmentálnu legislatívu, politiku a situáciu na trhu s emisnými komoditami.

Ing. Vladimír Pestún (Rečník 2011)

Konateľ, E.ON Elektrárne, s.r.o.

Ing. Pestún študoval v rokoch 1981 - 1986 Strojnícku fakultu Univerzity v Bratislave, odbor Tepelné jadrové a energetické stroje a zariadenia, v rokoch 1986 – 1997 pracoval pre Benzinol, ako Vedúci energetiky OZ Kľačany. V rokoch 1997 – 2008 pre Paroplynový cyklus Bratislava, Vedúci zmeny - Vedúci prevádzky - Riaditeľ prevádzky. V rokoch 2002 – 2003 zastával pozíciu technického dozoru pri rekonštrukcii Spaľovne Bratislava. Následne v rokoch 2008 – 2010 pôsobil ako riaditeľ výstavby v Malženiciach. Od Januára 2011 ako Riaditeľ elektrárne Malženice a konateľ spoločnosti E.ON Elektrárne s.r.o.

Ing. Monika Rafaelisová (Rečník 2011)

Senior konzultant, EKOS PLUS s.r.o.

Ing. Rafaelisová je absolventkou Chemicko-technologickej fakulty na STU v Bratislave. V rokoch 1996 – 2004 pracovala pre Pohronské strojárne a. s ako referent životného prostredia a bezpečnosti práce, od roku 2004 v Nemak Slovakia s.r.o., ako vedúca oddelenia BOZP a ŽP. V súčasnosti pôsobí ako senior konzultant v spoločnosti EKOS PLUS s.r.o.

Ing. Milan Sedláček, Ph.D. (Rečník 2012, 2013)

Riaditeľ stratégie a regulácie, eustream

V plynárenstve pôsobí od roku 1992, kedy začal pracovať pre spoločnosť SPP. Od roku 2002 bol zodpovedný za oblasť predaja prepravných kapacít a rozvoja obchodu. Od premenovania spoločnosti na eustream, a. s. riadi oblasť stratégie a regulačných záležitostí, zároveň sa behom svojho pôsobenia pre plynárenskú spoločnosť podieľal na implementácii európskej legislatívy do tej domácej. Súčasne koordinuje aktivity eustreamu a zastupuje Slovenský plynárenský a naftový zväz v programovom výbore IGU pre stratégiu a reguláciu.

Ing. Aleš Soukup, CSc. (Rečník 2013)

Poradce

Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, kde získal v roce 1989 doktorát v oboru chemické a energetické zpracování paliv. Pracoval nejprve na Federálním ministerstvu pro strategické plánování, poté pro společnost Agip Československo/Agip Česká republika (dnes Eni Česká republika) a následně pro společnost Česká rafinérská, a.s., Litvínov. V rámci své profesní kariéry se podílel na přípravě privatizace a vstup zahraničních investorů do českých rafinérií, vytvoření brandu Česká rafinérská a na přechodu České rafinérské z výrobně-obchodní na processingovou rafinérii. Je autorem řady odborných publikací a článků. Dnes působí jako poradce, externě spolupracuje s Českou asociací petrolejářského průmyslu a obchodu, s Vysokou školou chemickou-technologickou a s PRO-ENERGY magazínem.

Ing. Alena Šalamonová (Rečník 2011, 2012)

Manažérka regulačných a trhových záležitostí, Slovenské elektrárne a.s.

Po absolvovaní Fakulty jadrovej a fyzikálnej na ČVUT v Prahe pôsobila na viacerých pozíciách v Slovenských elektrárňach, a. s., vo Výskumnom ústave energetickom a v rôznych národných a medzinárodných energetických združeniach. V rokoch 2001-2003 pôsobila ako členka predstavenstva Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s. ako vrchná riaditeľka pre rozvoj a medzinárodnú spoluprácu. V rokoch 2002 až 2006 pôsobila v Riadiacom výbore UCTE vo funkcii reprezentanta národného systémového operátora. V súčasnosti pracuje v spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s. na pozícii manažérky regulačných a trhových záležitostí. Ďalej pôsobí v prezídiu Slovenského výboru Svetovej energetickej rady, vo výkonnom výbore Slovenskej nukleárnej spoločnosti a v Riadiacom výbore pre výrobu a energetickú politiku medzinárodného združenia Eurelectric.

Ing. Michal Ščepánek (Rečník 2012)

Vedúci tímu meraní, ZSE distribúcia

Po štúdiu na Fakulte elektrotechniky a informatiky na Slovenskej Technickej Univerzite získal v roku 2005 inžiniersky titul. V rokoch 2005-2007 pôsobil ako technik meracej techniky maloodberu pre spoločnosť Západoslovenská energetika a.s. V období od 2007 do 2010 robil pre rovnakú spoločnosť špecialistu správy meraní, ďalej riadil pilotný projekt Smart metering vo funkcii projektového manažéra. Od roku 2010 do roku 2011 pôsobil ako vedúci správy meraní, Západoslovenskej energetiky a.s., riadil tím správy merania, správy meracích prístrojov, SAP moduly DM, EDM, projekty inteligentného merania. Od roku 2011 je vedúcim meraní a dát pre spoločnosť ZSE Distribúcia a.s.

Ing. Juraj Šedivý, Ph.D.

Ing. Juraj Šedivý, Ph.D. (Rečník 2012)

Špecialista na rozvoj trhu, OKTE, a.s.

Absolvoval inžinierske a doktorandské štúdium na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. V rokoch 2005-2008 pôsobil na rôznych pozíciách v Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústave, a.s. V období od 2008 do 2011 pôsobil pre rôzne súkromné spoločnosti ako analytik - energetik, kde sa zaoberal poradenstvom a analýzami v energetike, špeciálne v oblasti trhu s elektrinou a plynom, ďalej európskou a národnou legislatívou, znižovaním nákladov rôznych odberných miest v oblasti spotreby energií. Od roku 2011 pôsobí na pozícii špecialista rozvoja trhu v spoločnosti OKTE, a. s., kde sa zaoberá medzinárodnými a národnými projektmi, európskou a národnou legislatívou a komunikáciou s účastníkmi trhu.

Mgr. Peter Ševce (Rečník 2012)

Projektový manažér ZSE a člen Inštitútu pre energetickú bezpečnosť

Študoval na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde sa venoval politickým vzťahom odberateľov a dodávateľov surovín. Krátko po pôsobení v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre (SIEA) sa zameral na obnoviteľné zdroje energie a energetickú efektívnosť. Zároveň sa spolupodieľal na viacerých medzinárodných projektoch a zastupoval Slovensko v Medzinárodnej energetickej agentúre (IEA). Je členom inštitútu pre energetickú bezpečnosť. Ďalej pôsobí v spoločnosti E.ON Slovensko ako projektový manažér s hlavným dôrazom na elektromobilitu a spoluprácu s akademickou obcou.

Ing. Tomáš Šipoš

Ing. Tomáš Šipoš (Rečník 2011, 2013)

Expert regulácie, Západoslovenská energetika a.s.

Absolvent Ekonomickej univerzity v Bratislave, Obchodná fakulta. Odborné školenia zamerané na reguláciu v energetike absolvoval na Florence School of Regulation a Barcelona GSE. Regulácii v energetike sa venuje od r. 2007. V súčasnosti pôsobí v spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s. na pozícii experta regulácie.

Ing. Pavel Šramko (Rečník 2011, 2012)

Generálny riaditeľ, OKTE, a.s.

Je absolventom VŠ elektrotechnickej, do roku 2004 pôsobil v oblasti elektrotechnického priemyslu a telekomunikácií na rôznych manažérskych pozíciách. Od roku 2004 do 2006 pôsobil v SEPS, a.s., najprv ako výkonný riaditeľ, potom ako podpredseda predstavenstva a vrchný riaditeľ úseku obchodu a SED. V rokoch 2006 až 2008 pracoval ako obchodný riaditeľ spoločnosti Slovintegra Energy, s.r.o. Od roku 2008 do 2010 bol riaditeľom pre stratégiu spoločnosti Taures Slovakia, s.r.o. Od roku 2010 do súčasnosti je predsedom predstavenstva a riaditeľom spoločnosti OKTE, a.s.

Prof. Ing. Ľubomír Šooš, Ph.D.

Prof. Ing. Ľubomír Šooš, Ph.D. (Rečník 2013)

Dekan Strojníckej fakulty, Slovenská technická univerzita

Absolvoval odbor Výrobné stroje a zariadenia na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (1983), kde v roku 1991 v rovnakom odbore získal aj titul Ph.D. Od roku 1989 pôsobí na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, najskôr ako odborný asistent, neskôr ako zástupca vedúceho Katedry výrobnej techniky (od 1991) a vedúci katedry (2000 – 2007). Od roku 2007 je dekanom Strojníckej fakulty STU, kde sa stal v roku 2009 profesorom v odbore Výrobná technika.

Ing. Vladimír Turček (Rečník 2012)

Vedúci úseku rozvoja spoločnosti, Západoslovenská energetika a.s.

V roku 2002 ukončil štúdium na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. V roku 2010 absolvoval na rovnakej univerzite externé doktorandské štúdium na Fakulte medzinárodných vzťahov. V rokoch 2002-2004 pracoval ako office manažér na peňažnom úseku v Národnej banke Slovenska. Od roku 2004 do 2008 bol vedúcim úseku stratégie a regulácie v Západoslovenskej energetike, a.s. (ZSE). V rokoch 2008-2010 pracoval ako vedúci projektového manažmentu v oblasti energetiky. Od novembra 2010 pracuje opäť v ZSE - najskôr ako vedúci úseku stratégie a regulácie, od apríla 2011 ako vedúci úseku Corporate Development.

Ing. Igor Vereš (Rečník 2012)

Odbor politiky zmeny klímy, Ministerstvo životného prostredia SR

Po ukončení štúdia na Vojenskej akadémii v Brne pracoval vo vojenskom vývoji, zaoberal sa technickými a ekonomickými analýzami. Od roku 2009 pracuje na MŽP SR, kde sa zaoberá obnoviteľnými zdrojmi energie, nízkouhlíkovými technológiami a opatreniami na zmiernenie negatívnych dopadov zmien klímy.

Ivan Weiss

Ivan Weiss (Rečník 2011)

Riaditeľ sekcie plánovania a riadenia rizík, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Pán Weiss má zodpovednosť za plánovanie vývoja spotrieb na trhu, reporting predaja aj rizikové analýzy a tiež nastavenie obchodnej politiky a reguláciu cien za dodávky plynu.

JUDr. Igor Zbojan, PhD

JUDr. Igor Zbojan, PhD (Rečník 2012, 2013)

Hlavná štátna rada, sekcia energetiky, Ministerstvo hospodárstva SR

V roku 1994 ukončil doktorandské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského, následne postgraduálne vyštudoval právo EÚ na Fakulte managementu tej istej univerzity. Na bratislavskej univerzite zostal ako externý pracovník, v roku 2010 začal pôsobiť aj na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave. Aktuálne sa venuje predovšetkým legislatíve pre hospodárstvo, je dlhoročným pracovníkom Ministerstva hospodárstva SR. Zúčastňuje sa najrôznejších konferencií a seminárov, na ktorých informuje o energetickej legislatíve.